Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a webshop szolgáltatást nyújtó PRIMA VEGA Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 16-18. 5. em. 2., fióktelep: 1072 Budapest, Klauzál tér 11., 5516 Kőrösladány, Lenkei u. 25., cg.: 01-09-298805, adószám: 25526082-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes, vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

 

A szerződés tárgya – A PRIMA VEGA Kft. által nyújtott szolgáltatások

A PRIMA VEGA Kft. webáruházában kínált zöldségek, gyümölcsök, fűszerek és egyéb árucikkek interneten történő megrendelése és a Megrendelő igénye alapján házhoz szállítása.

Megrendelői regisztráció:

 1. A Megrendelők az alábbi módon regisztrálhatnak a PRIMA VEGA Kft. internetes honlapján:
  1. A Fiókom gombra kattintva megadhatja az alábbi személyes adatait:
   1. felhasználói név/email cím
   2. jelszó
  2. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni és a megadott adataikban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói regisztráció során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a honlapon megadott személyes adatait módosítani, javítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan, vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a Regisztrációt visszautasítsa.
  3. A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
  4. Amennyiben Megrendelő a regisztráció során megadott email címét elveszti, elfelejti, kérelmére a Szolgáltató reprodukálja, módosítja jelszavát.
  5. A PRIMA VEGA Kft. internetes honlapján történő regisztráció során megadott felhasználónévhez és jelszóhoz történő minden tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint a felhasználónév és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel.
  6. Megrendelő jogosult a PRIMA VEGA Kft. honlapjához tartozó felhasználói fiókját törölni. Amennyiben Megrendelő a törlési szándékát jelzi az info@piachazhoz.hu email címen, a Szolgáltató köteles gondoskodni a regisztráció törléséről.

Az ÁSZF elfogadása

 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a webshopból történő rendelése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a PRIMA VEGA Kft. honlapján történő regisztrálás során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshopból csak az ÁSZF elfogadásával jogosult termékeket rendelni.

Adatkezelés

 1. A www.piachazhoz.hu internetes honlapon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Termékrendelés a PRIMA VEGA Kft. internetes honlapján keresztül

 1. A PRIMA VEGA Kft. termékeit telefonon, illetve elektronikus úton, a piachazhoz.hu internetes honlapon keresztül lehet megrendelni.
 2. A termék(ek) kosárba tételét követően a Tovább a pénztárhoz! gombra kattintva Megrendelőnek lehetősége nyílik a számlázási adatok, a szállítási cím megadására és a fizetési mód kiválasztására. A Megrendelt termékek szállítása házhoz szállítással vagy személyes átvétellel történik. Személyes átvételre a Budapest, Klauzál tér 11. címen van lehetőség. Honlapunkon közvetlen banki utalással, Bankkártyás fizetéssel (Paylike) vagy utánvétes fizetéssel van lehetőség. Banki átutalás esetén az átutalás a PRIMA VEGA Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára történik.
 3. Ezt követően a Megrendelés gombra kattintva küldi el a megrendelt termékek listáját Megrendelő a Szolgáltató számára.
 4. Megrendelő felelős az általa, az ajánlatkérés során megadott adatok (ideértve a személyes adatok, email cím, telefonszám) pontosságáért és a valósággal történő egyezőségéért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen adatokat helytelenül adta meg, és emiatt kára keletkezett, úgy a Szolgáltatót ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.
 5. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.
 6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.
 7. Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
 8. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.

 

 1. Szolgáltató köteles tájékoztatni a Megrendelőt az árukkal kapcsolatos esetleges hiányokról, beszerzési nehézségekről.

 

 1. Szolgáltató a honlapon található árukészlet mennyiségét rendszeresen frissíti, hogy Megrendelő az aktuális termékkínálatnak megfelelően adhassa le rendelési igényeit. Amennyiben egy, a honlapon megrendelő termék készlete kifogyott, Szolgáltató nem engedi a megrendelés lehetőségét. Amennyiben mégis úgy rendeli meg Megrendelő a terméket, hogy a készlet elfogyott és az így megrendelt termék árát Szolgáltató részére megfizette, Szolgáltató haladéktalanul értesíti Megrendelőt a hiányról és az így megfizetett díjat visszautalja Megrendelő számára.

 

 1. Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy személyesen kommunikálhat.

 

Szerzői jogok

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a PRIMA VEGA Kft. honlapján található képek szerzői műnek minősülnek, így azok minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Szolgáltató által készített képek engedély nélküli felhasználása. A piachazhoz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: PRIMA VEGA Kft..

 

Védjegy

 1. A PRIMA VEGA Kft. honlapján megjelenő védjegyek, különösen a PRIMA VEGA logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, és a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személy nem használhatja, nem terjesztheti, nem teheti közzé.

A Szolgáltató felelősségi köre

 

 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

 

Az ÁSZF módosítása

 

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet:
  1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  2. jogszabályváltozás;
  3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 2. Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
 3. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  2. következményes károkra,
  3. felelősségi károkra,
  4. a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.
Menü
All search results